Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]

HOÀNG XUÂN-HÃN
Lý Thường Kiệt
LỊCH-SỬ NGOẠI-GIAO TRIỀU LÝ
Mục Lục

Tựa
Dẫn._ Tài liệu
Phàm-lệ
Bảng viết tắt các tên tài-liệu
Bảng đối-chiếu các đời vua Lý Tống
Bảng đối-chiếu lịch Đông, Tây

Phần thứ nhất : Bại Chiêm - Phá Tống

Chương I   : Gốc - tích
Chương II  : Đánh Chiêm - Thành
Chương III : Cầm quyền bính
Chương IV : Chính sách Bắc-cương triều Lý
Chương V  : Bang giao Lý Tống
Chương VI : Vương An-Thạch với Đại-Việt
Chương VII : Lý Thường-Kiệt tấn-công Tống
Phần thứ hai : Kháng Tống - Đòi đất
Chương VIII : Tống sửa-soạn phục-thù
Chương IX : Kế-hoạch đánh Đại Việt
Chương X : Xâm-lăng Đại Việt
Chương XI : Hòa và Hòa-bình
(Còn tiếp )