Nguồn gốc Việt (Nam) của tên gọi 12 con giáp 

Nguyễn Cung Thông

- Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp - Thân Khôn khọn (khỉ) (phần 6A)
- Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp - Thìn Thần Long Rồng Rắn (phần 8A)
- Nguồn gốc tên gọi 12 con giáp - Tí *chơk chút chuột (10B)
- Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Tuất *swot chó (phần 12A)
- Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp-Ngọ-Ngũ-ngựa (phần 13)
- Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp-Ngọ-Ngũ-ngựa (phần 13A)
- Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Dậu - gà (phần 14)
- Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Dậu - gà (phần 14A) Tản mạn về năm Dậu