Sắc tộc Lô Lô - Mèo Vạc (Hà Giang. VN)
Ảnh: Phí Văn Trung
Trở về  ]