Tiếng Việt thời LM de Rhodes

Nguyễn Cung Thông

1.- Cách nói "xuống thuyền, trên trời, ra đời, Đàng Trong/Ngoài ..." thời LM A. de Rhodes (phần 1)
2.- Cách nói tôi, ta, tao, tớ, qua, min ... Tiếng Việt thời LM de Rhodes (phần 2)
3.- Cách dùng chớ (gì), kín ...Tiếng Việt thời LM de Rhodes (phần 3)
4.- Cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới...Tiếng Việt thời LM de Rhodes (phần 4)
5a-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - Kinh Lạy Cha (phần 5A)
5b-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - Kinh Lạy Cha (phần 5B)
5c-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - Kinh Lạy Cha (phần 5C)
5d-Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes - Kinh Lạy Cha và chữ ‘chưng’ (phần 5D)
6.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách gọi ngày tháng/thời gian (phần 6)
7.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - Sinh thì là chết ? (phần 7)
8.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - dạng bị (thụ) động (passive voice) (phần 8)
9.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài suy nghĩ về ‘Phép Giảng Tám Ngày’ (phần 9) 
10.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng mẫu/mẹ và An Nam Mít (phần 10)
11.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về tên gọi và cách đọc (phần 11)
12.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về cách dùng "ăn chay, ăn kiêng, ăn tạp, khem, cữ" (phần 12)
13.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về cách dùng tên bộ phận cơ thể ở phía dưới như lòng, bụng, dạ, ruột  cho đến vật âm mình! (phần 13)
14.-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng con và cái (phần 14)
15.-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - chên đơng hay chân đăng/đâng/nâng? (phần 15)
16.-Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về cách dùng thì hiện tại/tương lai/quá khứ (phần 16)
17.-Tiếng Việt thời LM de Rhodes -  mùi, mồi, vị và bùi có cùng gốc - hiện tượng cảm giác kèm/synesthesia (phần 17)
18.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ chỉ màu sắc như ‘mùi xanh, sắc xanh, sắc biếc’ (phần 18)
19.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tràng hột/chuỗi hột - chuỗi mân khôi/mai khôi/môi côi ...  (phần 19)
20.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - gió nam, gió nồm và chữ Nôm (phần 20)
21.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21)
22.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền quí, cheo, tính tiền khi đi chợ …(phần 21A)
23. Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes - quan tiền xưa với nhận xét mới (phần 21B)
24.- Tiếng Việt thời LM de Rhodes - các dạng so sánh: bằng, hơn, hơn nữa và cực/rất … (phần 22A)
25. - Tiếng Việt thời LM de Rhodes - Phổ Kiến (Phúc Kiến), Chincheo và Varella… (phần 23)
26. - Tiếng Việt thời LM de Rhodes - từ nhà thương đến nhà thương xót và nhà tình thương, bệnh viện (phần 25)

** - Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La (phần 1)
** - Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La (phần 2)