Trở về
Tác giả
Hương Cau dịch thơ
Lòng Mẹ
Nguyễn Bính
Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi! Mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi! Các chị trông!

Ương-ương dở-dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai?

Ruộng tôi cày-cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm-đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!

Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
 

***
A Mother’s Heart
by Nguyen Binh 
You are a big girl now; all big girls do get into marrying
Nothing to cry about, please stop your silly crying!
Stop immediately! Dress up and go out to greet the guests,
You look quite a scene, girl! Sisters, my daughter is really at her best!

Don’t you be a half-witter! Then don’t be cretinous!
If you ever love and have a real concern for us
Then please stand up now! And wipe your shameful tears
You alone have annoyed some twenty of us here!

Here are the indigo-blue dress and the purple satin pants for dressing
Here are the mirror, the combs, and even the earrings
Whatever you wanted, I have bought, I mean, everything
Don’t you know you are second to none when it comes to comparing?

The fields have I ploughed, the mulberry leaves have I picked
The problem of bringing up your younger siblings have I fixed
I look after the household affairs; I pay off the debts we owed
I am still healthy and strong, no need for you to show that you love!

My dear, walking you to the door to fulfill the duty of a mother,
I am now separated from you; my pain is twenty times over!
My beloved daughter! Tonight I cry alone in my room
Night after night I alone will work the shuttle in the loom
 

Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 22 July, 2019, in British Columbia, Canada