Trở về
Tác giả
Hương Cau dịch thơ
Bản Đồ Nước Việt
Đoàn Văn Cừ
Tôi sẽ giữ suốt đời trong trí nhớ
Quãng ngày xanh học tập tại quê hương
Trong căn nhà nho nhỏ dưới cây bàng
Có tấm biển đề “An thôn học hiệu”

Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử

Thầy tôi bảo: “Các em nên nhớ rõ
Nước chúng ta là một nước vinh quang
Bao anh hùng thủa trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.

Các em phải đêm ngày chăm chỉ học
Để đêm ngày nối được chí tiền nhân
Ta chắc rằng sau một cuộc xoay vần
Dân nước Việt lại là dân hùng liệt

Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt
Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam
Bên những trang lịch sử bốn nghìn năm
Đầy chiến thắng vinh quang, đầy máu thắm

Ta sẽ phải suốt đời đau uất hận
Nếu Việt Nam địa giới phải chia rời,
Dân Việt Nam huyết mạch rẽ đôi nơi
Người Nam, Bắc không cùng chung cội rễ

Ta nhất định không bao giờ chịu thế
Núi sông nào cũng của nước Việt Nam!”
Tiếng thầy tôi suốt buổi học vang vang
Trên án sách, bên những hàng cửa kính

Giờ tôi tưởng như đương ngồi dự thính
Thầy tôi đương hùng biện giữa thanh niên
Đương quyết vì quyền lợi giống Rồng Tiên
Đòi giữ vững bản đồ non nước Việt.
 

***
A Map of Vietnam
by Đoàn Văn Cừ
I would remember all my life the story deep in my memory
The period of time I was studying back in my home country
In a small house under the shade of a dense country almond tree
With a plate of “Peace Village Study Hall” hung so proudly

In those mornings when the sun was high and shiny
Shining its light on the nation, villages and fields in the country
We sat quietly, concentrating, trying to listen intently
To the teacher’s voice while he was lecturing in the hour of history

Our teacher said: “My children, please remember very clearly,
That our country is a country of great glory.
With so many heroes and heroines of our nation,
Who have shed blood for the country and its inhabitants.

My children, you ought to study hard day and night, and ever
So later you can follow the path of our ancestors.
I am certain that after the changing of history and of time,
Our Viet people will still be able to hold our heads high.

I strongly believe nobody can eliminate our race, 
A heroic one to inherit our country of Vietnam, and that is our fate
Because in the pages of a history of four thousand years
Many have fought, won gloriously, and shed blood without fear.

We would be carrying our deep resentment all our life
If our country Vietnam has to suffer being divided
And the Vietnamese people is split into two groups for good
Into North and South regions without sharing the same root

We are determined that we would not accept such scheme-to-be
Because all mountains and rivers belong to the Vietnam country!”
My teacher’s voice could be heard loudly echoed
Over the piles of books, along the rows of glass windows

I am now still feeling as if, in audit, I am attending
And seeing that, in a group of youths, my teacher is eloquently speaking
In his determination for the interests of the Dragon and Angel race
Maintaining whole the map of Vietnam as determined in our fate.

Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 31 July, 2019, in British Columbia, Canada