Trở Về   ]
Thơ Ý Nga
PHÙ DU 
Chỉ là áng mây nổi* 
Xanh, lam, trắng trôi trôi…... 
Đồng tiền phù du thôi 
Tiếc chi vài xu thối? 

Đừng tham lam vơ vét 
Không ích kỷ góp, gom 
Chớ tay khóa, tay hòm 
Chung quanh người nghèo khó. 

Trời cho ai nấy nhận 
Đi mấy cũng... đường… trần 
Cần nhất vẫn tình thân 
Không cho làm sao nhận? 

Ý Nga, 19.7.2006. 

*Lấy ý từ thơ của 
Hải Thượng Lãn Ông-Lê Hữu Trác: 
          "Xả ngã tư nhân ngoại 
          Phù vân tổng thị nhàn". 
Nghĩa là: 
          "Cứu người, ngoài việc ấy 
          Mây nổi cả mà thôi" 

THỜI GIAN 
Cười chi người già cả 
Run run tấm lưng gù? 
Tuổi chúng mình đầu… hạ 
Rồi cũng sẽ vào… thu 

Lá xanh, vàng trên cây 
Sẽ đến một ngày mai 
Rụng rơi đời héo úa 
Thời gian nào đợi ai! 

Ý  Nga, 1.10.2007. 
CHÍ NGUY 
Địa cầu ấm dần! Ấm! 
Băng tuyết tan dần! Tan! 
Nước biển dâng cao! Dâng! 
Trôi về đâu trái đất? 
Ý Nga, Phi trường Frankfurt 
10.8.2007. 

  Trở Về   ]