Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
NIỀM TIN CỦA CON
Con vẽ ông mặt trời
Một vòng tròn có rất nhiều gai
Trông hệt như lông nhím
Con bảo đó chính là tia nắng
Để làm ra ban ngày
Ba, má chỉ cho con phương Đông
Là nơi ông mặt trời thức dậy

Con vẽ ông mặt trời
Với rất nhiều tia nắng
Mặt trời của con  dẫu chỉ nằm trên giấy
Cũng phải mọc ở  đằng đông
Như lời cô đã dạy

" Mai ngày ... Con sẽ mang đất nước đi xa 
Đến những tháng ngày mơ mộng" (*)
Nhưng chắc chắn trong con không thể nào khác được
Là mặt trời phải mọc ở đằng đông !
 

    Nha Trang 9 - 1987
(*) Thơ Nguyễn Khoa Điềm
LỐI MÒN
 
Cỏ đã mọc kín rồi
Lối mòn đâu thấy nữa
Qua thời xanh tóc, râu
Trong đầu lối mòn rõ

Dẫu dẫn xuống địa ngục
Hay đưa lên thiên đàng
Có lẽ nào chỉ một
Lối mòn - qua thời gian ?
 

Nha Trang 8 - 1990
ẨN SĨ
Đời ẩn sĩ
Thân tiều tụy
Chí mỏi mòn
Có phải
Triều đình xưa thối nát
Các vị trốn việc quan ?

Nhưng còn với dân mình
Biết chèo chống con thuyền khi nghiêng ngả
Biết dụng người khi thế nước thịnh suy
Sao các vị lại nỡ ngoảnh mặt đi
"Ngậm bồ hòn"... cam chịu làm ẩn sỹ ? 

   4 - 1988 

  Trở Về   ]