Tự truyện trong thơ là cách đi tìm một sự thông cảm - Trần Văn Nam