THƠ DÂN GIAN - TUYỂN 1 - Thu Tứ - Chim Việt Cành Nam