VIỆT TRUNG LÃM CỔ của Lý Bạch - Thu Tứ - Chim Việt Cành Nam