THU TRÙNG của Bạch Cư Dị - Thu Tứ - Chim Việt Cành Nam