Ngôi mộ - 'La tombe' - Guy De Maupassant - Thân Trọng Thủy dịch