Thơ Vu Kiên (Yu Jian 于坚 ) , Nhà thơ Trung Quốc  - Thân Trọng Sơn - Chim Việt Cành Nam -  Chim Việt