đơn âm - Đ. ê.M .k.h.ô.n.g. C.ó. S.a.o - Tháng 4 - Giọt đắng 2 - Phương Uy - Chim Việt Cành Nam