Trăng Việt Nam chưa tròn!   - Phanxipăng - Chim Việt Cành Nam