Quốc Học & Đồng Khánh:trường anh, trường em  - Phanxipăng - Chim Việt Cành Nam