Sử thi Illiade - Thi hào Homère  - Phạm Trọng Chánh - Chim Việt Cành Nam - Chim Việt