Hoàng Quý - Người xác lập phong cách từ thi phẩm đầu tiên - Phạm Thuận Thành - Chim Việt Cành Nam - Chim Việt