Vui tiễn khỉ đi đón gà về   - LS. Ngô Tằng Giao - Chim Việt Cành Nam