Trông lên mặt sắt đen sì   - LS. Ngô Tằng Giao - Chim Việt Cành Nam