Bạc-Liêu, quê hương bài ca 'Vọng cổ'   - An-Tiêm Mai-Lý-Cang - Chim Việt Cành Nam