Vọng Nhớ Chiều Đông - Đỗ Thị Minh Giang - Nguyễn Hữu Tân , Diệu Hiền , Quang Đạt, Phan Anh Siêu - Chim Việt Cành Nam