Tháng Giêng quê mình - Đỗ Thị Minh Giang - Nguyễn Hữu Tân  -  Diệu Hiền   - Hải Long   - Chim Việt Cành Nam