Cùng Nguyễn Bính ngắm Gái xuân - Đỗ Quyên - Chim Việt Cành Nam