270 năm diên cách từ khổ trường Bả Canh đến Cao Lãnh - Đỗ Kim Trường - Chim Việt Cành Nam