Người yêu của Ông - Đàm Trung Phán - Chim Việt Cành Nam