Suy tư bên tượng Eve bị đuổi khỏi thiên đường của vị vua lưu đày Tử Xuân Hàm Nghi  - Phạm Trọng Chánh - Chim Việt Cành Nam - Chim Việt