Thử tìm một giải pháp khác khi giới thiệu dòng thơ cổ của tiền nhân - Ngôn hoài - Không Lộ thiền sư - laiquangnam - Chim Việt Cành Nam - Chim Việt