[ Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Vườn mẹ để đời con
(tặng Đ T)
1/Chữ
Mẹ tôi không biết chữ
Người lấy gì dạy tôi?
Sách-Làm-Người vô tự...

2/Thơ
Thơ giảng đời đâu đủ...
Con-mắt-chữ-chảy-gì
Mực-từ-đâu-lệ-rỏ?

3/Ong 
Lũ tự đến và đi
Hồ vườn mùa đang hạ
Chúng hút nước đem về... 

4/Tổ
Niềm vui nhỏ...rồi qua
Tổ ong lớn vườn nhà..
Loài sẽ quên tất cả... 

5/Cây 
Từ đất, nhựa chuyển mình
Ra hoa và khoe bóng...
Cây chỉ mỗi mùa riêng

6/Đá
Dựng dưới gốc bất động
Rêu xanh cõng tháng ngày
Màu-thời-gian mãi sống

7/Gió
Phiên dịch giọng tổ tiên
Từ muôn trùng hốt lại
Lá chép những câu nguyền

8/Mưa
Xối vỏ hồn nhú nỏn 
Cổ tích dậy vườn đêm 
Trời đất tuyên lẽ sống 

Trần Hạ Tháp
(thành nội Huế - mùa Vu lan 2014)