Chim Việt Cành Nam                                                                                                        [  Trở Về   ]      [  Tác giả ]

Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao
VÔ THƯỜNG 

Lời vàng tỏa rạng khắp muôn nơi 
Hãy ngắm thiên nhiên ngẫm cuộc đời 
Xuân tới lộc chồi vươn nét thắm 
Hạ về hoa lá khoác màu tươi 
Thu sang vàng vọt cành tàn uá 
Đông đến trụi trơ cảnh rụng rơi 
"Thành", "Trụ" để rồi qua "Hoại", "Diệt" 
Vô thường vạn vật thế nhân ơi! 
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(10-2013)