[ Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Kinh nôi
(tặng T. Thy & M.Tự)
1.
Thuở mẹ ngồi hát ru
Gió tàu cau vỗ nhịp
Đơn giản ngọn gió nồm
Thơm rạ rơm
Thổi thấm qua hồn cốt 
Kinh nôi
Niệm bao giờ trong con?
Lời kinh-thiêng-vô-đối

2. 
Như cà ớt cuối xuân
Ướp muối
Tới lũ lụt căm căm
Nước bạc mưa mùa
Quyện khói bát cơm chiều ăn đứng  
Hương-vị-mẹ
Không thể thiếu
Mùi-đi-qua-dâu-bể   

3.
Thuở ấy nay đâu?
Mẹ ngồi khêu bếp lửa
Lửa của mẹ còn chăng?
Lửa của mẹ vón tro tàn xanh ruộng

4.
Con đứng giữa đồng khô
Gội gió 
Hát theo nồm
Lời trong tâm bay hoang
Tan hay tụ 
Vẫn nguyên màu mây trắng

(thành nội Huế - mùa Vu Lan 2013)
Trần Hạ Tháp