Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]

PLATO
Đối thoại Socratic 1
(Euthyphro, Socrates tự biện, 
Crito, Pheado)
Nhà xuát bản Tri Thức
*
Nguyễn Văn Khoa 
dịch, chú giải và dẫn nhập
 

Liên lạc : lienhe@nxbtrithuc.com.vn
Website: www.nxbtrithuc.com.vn


   Trở Về   ]