Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về   ] 

Cuộc tiếp sứ Thanh năm 1683
Hoàng Xuân Hãn
 

Phần 1 
- Bang-giao Thanh-Việt thời Lê
- Lời tâu của sứ-thần phục-mệnh
- Từ Nam Quan đến Gia-Quất
- Năm ngày chuẩn bị các lễ
- Ngày Lễ sách-phong
- Ngày lễ dụ-tế

------------------------------------>      Phần 1 : [ PDF ] 
 

Phần 2  

Từ ngày 17 đến ngày 21: Việc thù tặng và các việc linh tinh :
- Việc đòi ấn cũ và việc xin tế chúa Trịnh Tạc
- Trao đổi quà tặng
- Lễ tế chúa Trịnh Tạc 
- Xử đoán các việc linh tinh trước ra về 
- Trên đường các sứ trở về 
- Giao tế riêng giữa sai-viên Thanh Việt 

Bảng chỉ tên người 

Bảng chỉ địa điểm 

------------------------------------>      Phần 2 : [ PDF ] 

 
Nguồn: Tập San Khoa Học Xã Hội  số 3 - 4 (1977) 
 Hội Khoa Học Xã Hội VN tại Pháp

  [ trang sau ]