Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về   ] 

Cuộc tiếp sứ Thanh năm 1683
Hoàng Xuân Hãn
 
Bang-giao Thanh-Việt thời Lê
Lời tâu của sứ-thần phục-mệnh
Từ Nam Quan đến Gia-Quất
Năm ngày chuẩn bị các lễ
Ngày Lễ sách-phong
Ngày lễ dụ-tế
(còn tiếp)
 
Nguồn: Tập San Khoa Học Xã Hội  số 3 - 4 (1977) 
 Hội Khoa Học Xã Hội VN tại Pháp

  [ trang sau ]