[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Lịch

Ngày trước mặt mỏng dần
Ngày sau lưng dày thêm
Trước mặt treo 
Sau lưng lột 
 

Nhặt

Cùng nhau qua cánh đồng cỏ may
Rồi ai cũng cúi xuống
Ống quần mình... 
Tự nhặt
 

Mộng

Là lúc rộng mở thấy biết của con người
Trừ điều duy nhất:
Thấy 
Và biết chính mình đang nằm mộng... 
 

(thành nội Huế - 06/2011)
Trần Hạ Tháp